DOMENA NA PREDAJ
Partners Investment Group, s.r.o., J.Smreka 1, Bratislava
DOCASNE MIMO PREVADZKY
O nás
Sme rodinná firma, ktorá obchoduje so stavebným materiálom, vďaka predaju cez internet dokážeme zabezpečiť bezkonkurenčnu cenu. Materiál Vám dodáme priamo na stavbu a to do 48h v rámci celého Slovenska.

Steny, priečky

Obvodové (nosné steny)

spolu s nosnými stĺpmi prenášajú zaťaženie stropov, strechy a vlastnú hmotnosť do základov, plnia tepelnoizolačnú, zvukoizolačnú, protipožiarnu funkciu. Steny vymedzujú vnútorný priestor budovy a vytvárajú spolu s priečkami členenie vnútornej dispozície.

Priečky

sú zvislé nenosné deliace steny, ktoré rozdeľujú vnútorné priestory budov opticky, akusticky, tepelnoizolačne alebo spĺňajú špeciálne požiadavky (delenie priestoru dojmové, výtvarné, dekoračné). Musia vyhovovať mechanickému namáhaniu, horizontálnym silám, zvukovoizolačným, akumulačnným, dispozično-technickým parametrom. Svojimi vlastnosťami by mali spĺňať požiadavky na údržbu, obnovu, hygienu a životnosť, nezanedbateľnou charakteristikou je spracovateľnosť. Podľa technológie výroby rozdeľujeme priečky zhotovené mokrou, čiastočne mokrou a suchou cestou.

Z konštrukčného hľadiska steny delíme na:

murované (z tehly, pórobetónových tvárnic, kameňa, prípadne kombináciou viacerých materiálov) - materiál je dostupný pre široký okruh stavebníkov, spĺňa normatívne požiadavky na výstavbu rodinných domov, umožňuje flexibilné tvarovanie stavby, prispôsobenie sa terénu a vlastný vstup stavebníka do výstavby. Murovanie vyžaduje prítomnosť mokrých procesov (malta, železobetónové preklady a stužujúce vence). Niektorí výrobcovia ponúkajú prefabrikáty prekladov a stropných dielcov, ktoré minimalizujú
Tepelnotechnické vlastnosti stien

...určujú potrebu dodatočného zatepľovania, resp. energetickú náročnosť stavby (na vykurovanie).
  • Tepelný odpor R (m2K/W) materiálu je všeobecná veličina, ktorou popisujeme tepelnotechnické vlastnosti stavebnej konštrukcie (napr. obvodovej steny). Je to odpor, ktorý kladie materiál konštrukcie pri danej hrúbke proti únikom tepla (určuje sa na základe tepelnej vodivosti a hrúbky materiálu). Celkový tepelný odpor konštrukcie je potom súčtom jednotlivých tepelných odporov vrstiev materiálu, z ktorých sa konštrukcia skladá,
  • Súčinitel prechodu tepla k [W/m2K] (používa sa aj označenie U) - slúži na porovnávanie tepelnotechnických vlastnosti rôznych konštrukcií a na výpočet tepelných strát. Vyjadruje hodnotu tepelných strát jednotlivých stavebných častí, napr. stien, okien, či stropu (k-hodnota je prevrátená hodnota tepelného odporu),
  • Koeficient tepelnej vodivosti Lambda [W/m.K] - určuje fyzikálnu vlastnosť materiálu viesť teplo (bez ohľadu na hrúbku materiálu). 
Slovenská technická norma odporúča následovné hodnoty tepelného odporu obvodových stien:

Tehlové murivo


Tehla patrí medzi tradičné stavebné materiály a je dodnes na Slovensku najpoužívanejším stavebným materiálom. Moderná porézna tehla vďaka technologickému pokroku dosiahuje uspokojivé tepelnotechnické vlastnosti pri zachovaní pevnostných charakteristík, dobrých zvukoizolačných a akumuláčných vlastností.

Akumulácia tepla

Pálený tehliarsky črep z ktorého je vyrábaná tehla, má dobrú schopnosť akumulovať a následne vydávať teplo. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Masívne tehlové steny sú málo citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia, táto vlastnosť sa zčasti zachovala aj v moderných poréznych tehlách, ktoré majú z bežných stavebných materiálov po betóne najlepšiu akumulačnú schopnosť.

Komfort stavby

Producentri tehál ponúkajú unifikované stavebné systémy s veľkorozmerovými tehlami, kde je zabezpečená požiadavka na dosiahnutie vysokej produktivity pri murovaní a znižovaní spotreby malty. Pri priečkach na prízemnom podlaží je potrebné pred samotným murovaním položiť izolačné pásy proti vode a vlhkosti, ktoré sa neskôr spoja celoplošne.
Tepelnoizolačné vlastnosti

Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené pre obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami ktoré sú výsledkom dvojakého vyľahčenia. - Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla, - Samotný tehliarsky črep je ešte ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných do tehliarskej suroviny. A práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál. Vzniku tepelných mostov zamedzuje moderný systém zvislých spojov medzi tehlami, ako je systém pero+drážka.

Nevýhody

Nevýhodou použitia tehloblokov je väčšia hrúbka muriva pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností, ako u iných stavebných materiálov, a s tým súvisiaca potreba dodatočného zateplenia budovy. Z tohto dôvodu sa tehla nepoužíva pri nízkoenergetických a pasívnych domoch.

Pórobetónové murivo


Pórobetónové tvárnice sú materiálom, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíril vďaka rýchlemu a presnému spôsobu výstavby.
  • Producenti pórobetónu na slovensku ponúkajú komplexné stavebné systémy - nosné tvárnice, priečkovky, U-profily, stropy, omitky a omietkové zmesy. Zaručuje to kompatibilitu všetkých prvkov výstavby, ako aj minimalizáciu statických a technických problémov.
  • stavebné prvky sa veľmi ľahko opracovávajú - pília, brúsia, frézujú ap., sú ľahké.
  • Pórobetónové tvárnice sa spájajú len tenkou vrstvou špeciálnej lepiacej malty, čím sa redukujú mokré procesy výstavby.
Vlastnosti pórobetónu

Pórobetóny obsahujú póry a kapiláry najrôznejších veľkostí, od makropórov 2 mm veľkých až po gelové póry veľké 2nm.

Prítomnosť pórov spôsobuje, že pórobetóny pri relatívnych vlhkostiach okolitého vzduchu nad 60% (bežná vlhkosť vzduchu u nás) si udržujú v porovnaní s inými stavebnými materiálmi určitú sorpčnú vlhkosť: absorbujú vlhkosť okolo 3-6% ich hmotnosti.

So vzrastajúcou vlhkosťou pórobetónu stúpa jeho objemová hmotnosť a zhoršujú sa tepelno-izolačné vlastnosti.

Vlhkosť

Nasiakavosť

V porovnaní s pálenou tehlou je pórobetón nasiakavejší (nasiakavosť je množstvo vody, ktoré pri ponorení do vody pojme skúšaná látka), avšak rýchlosť nasýtenia pórobetónu vodou je výrazne nižšia. Zaplnenie pórov vodou je pochod veľmi pomalý (skúša sa na kockách o hrane 100 mm ktoré sa počas 72 hod. postupne ponárajú do vody a 48 hod zostanú trvale ponorené). Nasiakavosť pórobetónu sa pohybuje okolo 30-50% hmotnostných.

Vzlínavosť

Naproti tomu vzlínavosť, pod ktorou sa rozumie vzostup vody v pórovitej hmote v dôsledku kapilárnej elevácie nad úroveň vody v okolí, je niekoľkonásobne menšia ako u keramického črepu (pálenej tehly), rovnako ako konečná výška vzlinutia. Tá po 72 hodinách činí obvykle 4 až 7 cm.

Pórobetóny sa teda v tejto oblasti chovajú výrazne lepšie ako ostatné stavebné hmoty, čo je spôsobené nespočetnými guľatými makropórami, ktoré prerušujú spojenia tenkých kapilár. Preto ani pri dlhodobom pôsobení šikmého dažďa na nechránenú konštrukciu z pórobetónu nedochádza k jej úplnému prevlhnutiu. 
Tepelno-technické vlastnosti

Nosné steny z pórobetónových tvárnic hrúbky od 375 mm splňujú svojimi tepelnotechnickými vlastnosťami odporúčania súčasných noriem (nie je potrebné stavbu zatepľovať). 

Vďaka rovnakým vlastnostiam materiálu vo všetkých smeroch sa redukujú tepelné mosty v rohoch miestností, pri styku muriva so základom a stropom na minimum.

Pevnosť, statika

Pórobetón má dobré pevnostné vlastnosti, prakticky z pórobetónu možno stavať bez problémov stavby do výšky 3 až 4 poschodia. Limitujúce sú zväčša najviac zaťažené vnútorné nosné steny alebo tenké medziokenné stĺpiky.

Pri vyšších budovách sa používa pórobetón ako výplňové murivo.

Životnosť

Producenti udávajú pri bežnej prevádzkovej ochrane stavby prakticky neobmendzenú životnosť pórobetónového muriva.

Ochranu pórobetónu pred vonakjšími poveternostnými vplyvmi zabezpečíme kvalitne zhotovenou omietkou. Ochranu pórobetónového muriva je možné vyriešiť aj odvetranou fasádou, keď medzi vonkajším obkladom a murivom je odvetraná vzduchová medzera.

Pórobetónové murivo sa môže s úspechom použiť pri sendvičových (viacvrstvových) konštrukciách.